CPGRAMS
Click here to register Grievance related to Government of India ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
Programme Director-iPGRS, Center for e-Governance,

"Shantigruha", No. 39, Palace Road, Next to Maharani's Science Collge, Bengaluru - 560 001.

Phone No.: 1902 / 080-2234 0369
Support: support.ipgrs@karnataka.gov.in
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು-ಐ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್ , ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇ-ಗವರ್ನೆನ್ಸ್,

"ಶಾಂತಿಗೃಹ", ನಂ.39, ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಪಕ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560 001.

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 1902 / 080-2234 0369
ಸಹಾಯ: support.ipgrs@karnataka.gov.in